TPCH Nieuwsbulletin

Herinnering Algemene Ledenvergadering TCHU

Aan alle leden van TC Heiloo United.

Hierbij herinneren wij u graag aan de Algemene Ledenvergadering van TC Heiloo United op maandag 27 maart, aanvang 20:00 uur.

Tijdens deze ledenvergadering staat een aantal belangrijke punten op de agenda. Zo zal het bestuur verslag doen over het verloop van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe pachter. Het bestuur zal de vergadering een advies en voorstel voorgeleggen mbt de invulling van de ontstane vacature. 

Een ander belangrijk onderwerp betreft het onderzoek naar de staat van de banen en het vervolg dat inmiddels aan dit onderzoek is gegeven.

Bijgaand treft u nogmaals de agenda voor de vergadering. Agenda en onderliggende stukken zijn ook terug te vinden op de website ( Algemeen / Algemene Leden Vergadering 2017 ) en in te zien in het clubhuis.   

Maandagavond 27 maart is er geen gelegenheid tot vrij-tennissen. Eventueel geplande lessen zullen wel doorgang vinden.

Agenda ALV 2017

Datum: maandag 27 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubgebouw op het tennispark

1.  Opening en mededelingen door de voorzitter
2.  Notulen/Verslagen
     a.  Notulen van de ALV van 21 maart 2016
     b.   Jaarverslag over 2016
     c.  Verslagen van de diverse commissies over hun activiteiten in 2016
3.  Samenstelling bestuur
4.  Voordracht nieuwe bestuursleden
5.  Bezetting Commissies (overzicht commissies)
6.  Financiën, toegelicht door de penningmeester
     a.  Exploitatie rekening en Balans 2016
     b.  Verslag Kascommissie (Jan Schoorl, Joop van Gulik, reserve Anneke van Halderen)
     c.  Aanwijzing nieuw reserve lid Kascommissie 2017 door de ledenvergadering
     d.  Begroting 2017
7.  Onderzoek levensduur banen
8.  Commissie Onderzoek Baankeuze
9.  Vacature pachter kantine clubhuis
10. Jubileum: 10-jarig bestaan TC Heiloo United
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur

 

« Terug