Nieuws

19 april : Algemene Leden Vergadering 2021

Op maandag 19 april vanaf 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 gehouden. 
Gebruikmakend van de verruimde mogelijkheden in de noodwet 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' zal de ALV niet fysiek, maar langs elektronische weg plaatsvinden. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De ALV wordt georganiseerd via Zoom. Dit is link naar deze vergadering: https://zoom.us/j/91706842107
Als tijdens de vergadering gestemd moet worden, dan wordt hierbij gebruik gemaakt van de stemoptie binnen Zoom.
Voorstellen waarvan bij voorbaat vaststaat dat er over gestemd moet worden, zullen vooraf worden gemeld.
Vragen kunnen vooraf gesteld worden (zie hierna), maar het bestuur spant zich ervoor in dat ook tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld zolang de orde van de vergadering dit toelaat.

Vragen indienen tot 72 uur voor de vergadering
Leden kunnen vragen indienen tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering. Stuur de vraag per mail naar info@tpcheiloo.nl. Vragen die tijdig vooraf zijn gesteld zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord. 

Vergaderstukken
Leden kunnen de vergaderstukken opvragen via een mail aan info@tpcheiloo.nl. De vergaderstukken zullen per mail worden toegezonden.

Vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV?
Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV, stuur dan een mail naar info@tpcheiloo.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 22 juni 2020

Het bestuur stelt voor de notulen ALV 2020 goed te keuren - Stemming

 1. Mededelingen
 2. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2020
 3. Financieel jaarverslag 2020
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Decharge van het bestuur

Het bestuur verzoekt de ALV tot het verlenen van decharge over het kalenderjaar 2020 - Stemming

 1. Begroting 2021

Het bestuur vraagt de ALV akkoord voor de opgestelde begroting 2021 - Stemming

 1. Vaststelling contributie 2022
 2. Benoeming kascontrolecommissie

Het bestuur vraagt de ALV akkoord voor de benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie – Stemming

 1. Ophjeffing Stichting Beheer Tennispark Heiloo
 2. Samenstelling bestuur

Het bestuur vraagt de ALV toestemming voor deze voorstellen - Stemming

 1. Statutenwijziging TPC Heiloo  
  Klik hier voor Gewijzigde statuten

  Klik hier voor  Overzicht wijzigingen statuten

Het bestuur vraagt de ALV toestemming voor de aanpassing van de statuten

 1. Wijziging huishoudelijk reglement

Het bestuur vraagt de ALV toestemming voor de aanpassing van het huishoudelijkreglement

 1. Beleidsplan 2021-2026
 2. Rapport commissie baankeuze
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief