Nieuws

22 juni 2020 Algemene Leden Vergadering TC Heiloo United

Op maandag 22 juni vanaf 20:00 uur wordt alsnog de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 gehouden. De ALV zou oorspronkelijk plaatsvinden op 6 april, maar kon vanwege de Corona-maatregelen toen niet doorgaan. Gezien het belang van een aantal punten op de agenda heeft het bestuur besloten de vergadering niet langer uit te stellen. Gebruikmakend van de verruimde mogelijkheden in de noodwet 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' zal de ALV niet fysiek, maar langs elektronische weg plaatsvinden. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De ALV wordt georganiseerd via Zoom. De vergadering is bereikbaar via de volgende link: https://zoom.us/j/96482902256. Deze link zal via een nieuwsbrief ook nog worden gedeeld met de leden.
Als tijdens de vergadering gestemd moet worden, dan wordt hierbij gebruik gemaakt van de stemoptie binnen Zoom.
Voorstellen waarvan bij voorbaat vaststaat dat er over gestemd moet worden, staan in de agenda vermeld.
Vragen kunnen vooraf gesteld worden (zie hierna), maar het bestuur spant zich ervoor in dat ook tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld zolang de orde van de vergadering dit toelaat.

Vragen indienen tot 72 uur voor de vergadering
Leden kunnen vragen indienen tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering. Stuur de vraag per mail naar info@tcheiloounited.nl. Vragen die tijdig vooraf zijn gesteld zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord. 

Vergaderstukken
Leden kunnen de vergaderstukken opvragen via een mail aan info@tcheiloounited.nl. De vergaderstukken zullen per mail worden toegezonden.

Vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV?
Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV, stuur dan een mail naar info@tcheiloounited.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 18 maart 2019

Het bestuur stelt voor de notulen ALV 2019 goed te keuren - Stemming

 1. Mededelingen
 2. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2019
 3. Financieel jaarverslag 2019
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Decharge van het bestuur

Het bestuur verzoekt de ALV tot het verlenen van decharge over het kalenderjaar 2019 - Stemming

 1. Begroting 2020

Het bestuur vraagt de ALV akkoord voor de opgestelde begroting 2020 - Stemming

 1. Vaststelling contributie 2021
 2. Benoeming kascontrolecommissie

Het bestuur vraagt de ALV akkoord voor de benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie – Stemming

 1. Stichting Beheer Tennispark Heiloo
  1. Opheffing Stichting Beheer Tennispark Heiloo
  2. Levering Opstalrecht tennisbanen door SBTH aan TCHU

Het bestuur stelt voor dit Opstalrecht te kopen - Stemming

  1. Vestiging Opstalrecht clubhuis gemeente tbv TCHU

Het bestuur stelt voor dit Opstalrecht te laten vestigen - Stemming

 1. Samenstelling bestuur

Het bestuur vraagt de ALV toestemming voor deze voorstellen - Stemming

 1. TC – update
 2. TC Heiloo United 2.0
 3. Park en accommodatie
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief