Nieuws

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Op 18 maart houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We roepen al onze leden op om deze avond aanwezig te zijn. 

Datum: maandag 18 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubgebouw op het tennispark

Agenda:

Opening door voorzitter

 1. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2019
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Decharge van het bestuur
 7. Begroting 2019
 8. Vaststelling contributie 2019
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Opheffing Stichting Beheer Tennisbanen Heiloo
 11. Jaarverslagen commissies over verenigingsjaar 2018
 12. Samenstelling bestuur*
  1. Portefeuille jeugd: Mariëlle Poldervaart aftredend volgens schema en niet herkiesbaar, het bestuur stelt voor Aaik Oosters te benoemen als bestuurslid met als portefeuille jeugd.
  2. Voorzitter: Ton Verberne aftredend volgens schema en herkiesbaar, het bestuur stelt voor Ton Verberne te herbenoemen tot voorzitter.
 1. Update padel
 2. Inrichting park
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

* Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. Een kandidaatstelling dient door vijf leden ondersteund te worden. 

« Terug

» Nieuws archief