Agenda ALV 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd wordt op maandag 28 maart vanaf 20:00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Deze ALV wordt weer 'ouderwets' gehouden in ons clubgebouw.
Het is niet mogelijk om per digitaal communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen. 

Stemming bij volmacht
In de statuten is vastgelegd dat alle leden van de vereniging stemrecht hebben.
Om het stemrecht uit te oefenen moet u fysiek aanwezig zijn op de vergadering.
Leden die niet bij de vergadering aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen een ander lid machtigen tot het uitbrengen van hun stem.
Deze machtiging geldt alleen voor de ALV die op maandag 28 maart 2022 wordt georganiseerd.
Het gemachtigde lid moet 18 jaar of ouder zijn en mag naast de eigen stem voor maximaal 2 andere leden een stem uitbrengen (dus maximaal 3 stemmen).
Om een ander lid te machtigen moet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering een volmachtformulier worden ingediend.
Het volmachtformulier is terug te vinden op de website (volmachtformulier) en verkrijgbaar in de kantine.
Het volledig ingevulde volmachtformulier dient 24 uur voor aanvang van de ALV te zijn ingediend per mail aan info@tpcheiloo.nl of op papier in het postvak van het bestuur (in de hal van het clubhuis).

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 10 mei 2021
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Decharge van het bestuur
 8. Begroting 2022
 9. Vaststelling contributie 2023
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Samenstelling bestuur
 12. Voorstel Vervanging SmashCourt-baan door 3 padelbanen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Hieronder een nadere toelichting op de agendapunten:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 10 mei 2021

De notulen van de ALV van 10 mei 2021 staan op de website: Notulen ALV 10 mei 2021

Indien gewenst kan een digitale versie van de notulen worden opgevraagd via info@tpcheiloo.nl.

De notulen zijn ook te raadplegen in de kantine.

Op basis van de genomen besluiten zijn de statuten en het huishoudelijk reglement inmiddels aangepast.

De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website: statuten en huishoudelijk reglement.

 1. Mededelingen
 2. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2021 (zie Jaarverslag 2021)
 3. Financieel jaarverslag 2021 (op te vragen via info@tpcheiloo.nl of in te zien in de kantine)
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Decharge van het bestuur
 6. Begroting 2022 (op te vragen via info@tpcheiloo.nl of in te zien in de kantine)
 7. Vaststelling contributie 2023
 8. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Samenstelling bestuur
 10. Voorstel Vervanging SmashCourt-baan door 3 padelbanen

De commissie zal dit punt tijdens de ALV uitgebreid toelichten, maar hierbij vast een korte toelichting.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 14 april 2021 aan de commissie baankeuze de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot uitbreiding van padel binnen TPC Heiloo. Aanleiding waren de hoge bezettingsgraad van de padelbanen en de trend die we landelijk en binnen onze vereniging zien richting padel. We zien ook binnen onze vereniging het aantal leden dat padel speelt toenemen. Met een verhouding van 11 tennisbanen en 6 padelbanen denken we op deze ontwikkeling in te spelen.

De commissie adviseert om 3 padelbanen aan te leggen op de huidige SmashCourt tennisbaan 10. Dit is de baan in de noorwestelijke hoek van ons park. Tijdens de ALV zal de commissie toelichten waarom wordt geadviseerd om een tennisbaan te vervangen door drie padelbanen en waarom hierbij wordt geadviseerd om dit te doen op de locatie van baan 10. De kosten voor de aanleg van 3 padelbanen zijn uit eigen middelen te bekostigen.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV?
Heeft u vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV, stuur dan een mail naar info@tpcheiloo.nl.